Maj-Britt Kramers trio m. Andy Sheppard og Marie Bergmann 17.1.2002 i Templet

vo: Marie Bergmann, as: Andy Sheppard, pn: Maj-Britt Kramer, b: Jens Skov Olsen, dm: Benita HaastrupOpdateret d. 19.4.2007