L Y N G B Y - T A A R B Æ K   J A Z Z K L U B

Program Om klubben Indmeldelse  Kontakt  Links  Jazz-billeder  Forside

 

 Referat af ordinær generalforsamling
den 26. april 2017 kl. 18 i Templet

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i vedtægterne jf. bilag
 5. Forelæggelse af budget
 6. Fastsættelse af årskontingent.
 7. Valg af formand.
  Rolf Aagaard-Svendsen er villig til genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg som bestyrelsesmedlem er Jørgen B. Schmidt, Steen Rasmussen og Niels Borum og som bestyrelsessuppleant Ida Aagaard-Svendsen. Jørgen B. Schmidt ønsker ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor er Jørgen Eiding og revisorsuppleant Birthe Rittig.
 10. Eventuelt.

Ad 1)

På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Ida Aagaard-Svendsen valg som dirigent og Niels Borum som referent.

Ad 2)

Formanden aflagde beretning. Sæsonen, der afsluttes dette forår, er klubbens 16. sæson. Der har i sæsonen været 13 velbesøgte koncerter, idet der i alt har været 956 tilhørere svarende til et gennemsnit på 73,5. Publikum fordeler sig med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster.

Ved ændret opstilling af stole og borde er kapaciteten i Templet øget fra 56 til 71 tilhørere. På Stadsbiblioteket kan der være op til 120

Selv om der er mange unge, der spiller jazz, er publikummet i høj grad fra 60+ segmentet. Vi arbejder intensivt på også at tiltrække yngre tilhørere.

Efterårsprogrammet vil indeholde koncerter med bl.a. KutiMangoes og Katrine Windfelds sekstet.  Medlemstallet er nu 92.

Den hidtidige 3-årige kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune udløb med udgangen af 2016 men blev forlænget med et år. Der skal derfor forhandles ny kontrakt inden årets udgang. Tilskud fra Statens Kunstfond tildeles forsat for et år ad gangen og er for 2017 kommet tilbage på niveau med 2015.

Formanden fremhævede det gode samarbejde med Templets ledelse og frivillige samt med Stadsbiblioteket og DGO.

Endelig rettede han en stor tak til Jørgen B. Schmidt for hans virke for klubben.

Beretningen blev godkendt.     

Hele beretningen kan læses her.

 

Ad 3)

Kassereren Ole Koefoed Steen gennemgik og kommenterede det udsendte, reviderede regnskab. Regnskabet udviste et overskud på 17.745 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4)

Bestyrelsen har foreslået en række ændringer af vedtægterne. Formålet med ændringer er dels at tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold og dels at lette forvaltningen af foreningen.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 5)

Kassereren orienterede om det usendte budgetforslag. Der kalkuleres med et 0 for året som helhed. Honorarstøtten fra Kulturstyrelsen er øget med 10 % i forhold til 2016. Set i forhold til 2016 forventes der at være forøgede omkostninger primært afledt af forøgede aktiviteter.

Budgettet blev godkendt.

 

Ad 6)

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. for året som helhed og 100 kr. ved indmelding efter 1.1.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 7)

Rolf Aagaard-Svendsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.

 

Ad 8)

De genopstillede kandidater Steen Rasmussen og Niels Borum blev genvalgt. Jørgen B. Schmidt ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Ida Aagaard-Svendsen valgt.

Bo Neergaard Jacobsen blev valgt som suppleant.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

 

Ad 9)

Revisor Jørgen Eiding blev genvalgt og Jørgen B. Schmidt blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 10)

Intet til behandling.         

 

Rolf takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

 

Referent: Niels Borum